Finanse

Czym charakteryzuje się użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste jest prawem podmiotowym, dotyczącym użytkowania gruntów. Ma długoletnią tradycję sięgającą czasów PRL i zostało wprowadzone 14 lipca 1961 roku ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Opierało się na zasadzie, iż grunta miejskie powinny być własnością miasta, a nie osób prywatnych. Obecnie użytkowanie wieczyste regulują zapisy Kodeksu Cywilnego – art. 232 – 243.

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowaniem wieczystym nazywamy użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne lub prawne, którym formalnym właścicielem jest Skarb Państwa. Użytkowanie wieczyste obejmuje okres 99 lat i w większości przypadków dotyczy gruntów, które ulokowane są w granicach administracyjnych miast. W uzasadnionych wypadkach okres użytkowania wieczystego może zostać skrócony, jednak musi być to okres nie krótszy niż 40 lat. Objęcie gruntu w użytkowanie wieczyste musi mieć zawsze formę aktu notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczystej. Mimo wszystko, własność gruntu nie zmienia się. Co ciekawe, sam użytkownik gruntu ma prawa zbliżone do właściciela. Może sprzedać lub przekazać w dziedziczenie prawo do wieczystego użytkowania, a także ma prawo wnioskować o przedłużenie jego praw o kolejne 40 do 99 lat. Właściciel nieruchomości ma niewiele możliwości, by odmownie ustosunkować się do takiego wniosku. Umowa może zostać rozwiązana wówczas, kiedy osoba użytkująca grunt robi to niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Zobacz:  Konto walutowe - wszystko o kontach walutowych

Ile wynoszą opłaty w związku z użytkowaniem wieczystym?

Użytkownik gruntu jest zobowiązany do pokrycia jednorazowej opłaty w wysokości 15 – 25% ceny nieruchomości w chwili, w której zawiera umowę o wieczyste użytkowanie. Każdego roku pokrywa również opłatę w wysokości 0,3 – 3% wartości gruntu, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie. Stawkę 0,3% wartości od nieruchomości pokrywa się w przypadku użytkowania gruntu przeznaczonego pod obiekty sakralne, związane z obronnością lub działalnością charytatywną. 1% od wartości nieruchomości ponosi użytkownik, który wykorzystuje grunt w celach rolnych, mieszkaniowych lub przeznacza go pod działalność sportową. 2% od wartości pokrywa się w przypadku prowadzenia na gruncie działalności turystycznej, natomiast stawka 3% dotyczy gruntów pozostałych, których przeznaczenie jest inne od wymienionych. Opłaty za użytkowanie gruntu wnoszone są z góry za cały rok, a wpłata powinna nastąpić do dnia 31 marca. Jeżeli użytkownik sprzedaje prawo do wieczystego użytkowania, jest zobowiązany wnieść opłatę jedynie do dnia faktycznego obowiązywania jego umowy. Następnie opłatę ponosi już nabywca.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close